slide-6.jpg
 

BADANIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

Dojrzałość szkolna to gotowość do podjęcia przez dziecko wyzwań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość obejmuje rozwój fizyczny oraz psychiczny, na który składają się: dojrzałość emocjonalna, społeczna i poznawcza.

Oferujemy badanie za pomocą wystandaryzowanego narzędzia diagnostycznego Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat (IDS). IDS jest nowoczesnym, wystandaryzowanym psychologicznym narzędziem diagnostycznym gwarantującym trafność i rzetelność uzyskiwanych wyników. Ocena dojrzałości szkolnej za pomocą skal IDS jest badaniem psychologicznym co wyróżnia je od badan pedagogicznych wykonywanych w przedszkolach. Dodatkowym atutem jest ocena dokonywana przez doświadczonego diagnostę, oceniajacego umięjętności dziecka obiektywnie oraz umozliwienie dziecku zaprezentowanie umiejętności w nowych warunkach (poradzenie sobie z takim wyzwaniem jest istotne z punktu widzenia jego dojrzałości emocjonalnej).

Badanie dojrzałości szkolnej obejmuje nastepujące sfery:

- dojrzałość emocjonalna rozumiana jako umiejętność regulowania emocji negatywnych

- dojrzałość społeczna rozumiana jako znajomość reguł zachowania w róznych sytuacjach społecznych

- dojrzałość poznawcza obejmująca kompetencje matematyczne, rozumiane jako umiejętność wykorzystanaizdolności logicznego myślenia do wykonywania zadań opartych na relacjach ilościowych i przestrzennych oraz kompetencje językowe, rozumiane jako sprawność komunikacyjną pozwalającą dziecku na rozumienie tego, co mówia inni ludzie oraz poprawne konstrułowanie wypowiedzi.

- sprawność grafomotoryczna,

- zdolność do analizy wzrokowej

- pamięć dowolna – krótkotrwała i długotrwała. 

BADANIE SKŁADA SIĘ Z TRZECH SPOTKAŃ:

1 wywiadu z rodzicami

2 badaniu dziecka

3 omówienia wyników oraz wydania pisemnej opinii.

Koszt badania – 300 zł lub 400 zł, jeśli rodzic życzy sobie dodatkowo ocenę poziomu zdolności intelektualnych dziecka (wówczas konieczne jest dodatkowe spotkanie w ramach badania dziecka).

Badanie wykonuje mgr Olga Maracewicz, psycholog-diagnosta, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

header-img6