slide-5.jpg
 

Logopeda - Psycholog - Integracja Sensoryczna - Autyzm terapia

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA – OFERTA

,,JEŻELI UMIECIE DIAGNOZOWAĆ RADOŚĆ DZIECKA I JEJ NATĘŻENIE, MUSICIE DOSTRZEC, ŻE NAJWYŻSZA JEST RADOŚĆ POKONANEJ TRUDNOŚCI, OSIĄGNIĘTEGO CELU, ODKRYTEJ TAJEMNICY. RADOŚĆ TRYUMFU I SZCZĘŚCIE SAMODZIELNOŚCI, OPANOWANIA…”

(J.KORCZAK)

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka, jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Cele terapii pedagogicznej:

- stymulowanie rozwoju dziecka- jako cel nadrzędny,

- stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho-motorycznych,

- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach

- eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez wykorzystywanie różnych technik stymulacyjnych i terapeutycznych,

- eliminowanie niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji;

Oferujemy indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z:

- trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami manualno- grafomotorycznymi;

- dzieci z ADHD;

- autyzmem, ZA, całościowymi zaburzeniami rozwoju;

Zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci ze spektrum autyzmu prowadzone są w trybie indywidualnym. Ich celem jest stymulowanie rozwoju poszczególnych funkcji percepcyjno-motorycznych. Na podstawie uzyskanych podczas diagnozy wyników tworzymy indywidualne plany oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych.

  • W przypadku dzieci młodszych szczególną uwagę kierujemy na stymulowanie takich funkcji i umiejętności, które są niezbędne do nauki szkolnej:
    • motoryka duża
    • motoryka mała
    • percepcja
    • naśladownictwo
    • czynności poznawcze- rozwój opcji myślowych i pamięci
    • mowa i komunikacja
    • koordynacja wzrokowo-ruchowa
    • samodzielność;

 

Terapia pedagogiczna prowadzona jest w oparciu o indywidualny dla każdego dziecka program wspomagania rozwoju. Dobór ćwiczeń oraz aktywności opiera się na wnikliwej, całościowej ocenie dziecka i opracowany jest na miarę jego możliwości rozwojowych.

Zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym, a ich czas uzależniony jest od wieku oraz możliwości dziecka (45 min, lub 60 min).